Slovenské colné a daňové úrady môžu vymáhať dlhy aj 20 rokov

06. júla 2015, 13:38Verzia na vytlačenie

Slovenské daňové a colné úrady môžu vymáhať nedoplatky od občanov a firiem maximálne 20 rokov. Ak však niekto počas šiestich rokov dostane od daňového alebo colného úradu výzvu na zaplatenie nedoplatku, nasledujúci rok po jej doručení začína plynúť nová premlčacia lehota, ak voči výzve nepodá námietku premlčania dlhu. To bolo nahlásené aktuality.sk.

„Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je podľa zákona o správe daní premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Daňový alebo colný úrad na premlčanie práva vymáhať daňový nedoplatok neupozorňuje. V záujme dlžníka je, aby sledoval túto lehotu a v prípade potreby vzniesol námietku premlčania. Pokiaľ námietku nevznesie, správca dane je oprávnený daňový nedoplatok vymáhať aj po jej uplynutí,“ upozornila hovorkyňa finančnej správy (FS) Patrícia Macíková.

Vzhľadom na to, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol a ide o prekluzívnu lehotu, správca dane môže doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať najdlhšie 20 rokov.

„Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, keďže uplynie prekluzívna lehota,“ doplnila hovorkyňa FS.